algemene-aanbevelingen

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -
aan alle federale administratieve overheden de verplichting opleggen, door een aanvulling van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, om de termijn mee te delen waarbinnen een beslissing zal genomen worden
artikel 24, §2, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap dat bepaalt dat de sociaal verzekerde ermee akkoord gaat dat er teruggevorderd kan worden via de bankinstelling in overeenstemming brengen met de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap die in artikel 16, §2, de modaliteiten vastlegt waaraan beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen moeten voldoen
een wettelijke basis geven aan de mogelijkheid voor de zelfstandigen om ondanks de verjaring toch nog aanvullende sociale bijdragen te betalen en de procedure hiervoor vastleggen
In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid voor arbeidsongeschikte ambtenaren en arbeidsongeschikte zelfstandigen om vrijwilligerswerk te verrichten
in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel uitdrukkelijk vermelden ofwel dat de ambtenaar die vrijwilligerswerk wenst te verrichten daartoe voorafgaandelijk de toestemming van zijn werkgever moet vragen ofwel dat hij die toestemming niet hoeft te vragen
de ongelijke behandeling wegwerken van Belgische en buitenlandse studenten bij het verkrijgen van een Belgisch rijbewijs door het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan te passen aan de principes vervat in de Europese richtlijnen betreffende de rijbewijzen
de woorden "ter gelegenheid van plechtigheden" schrappen in artikel 15, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
de nodige maatregelen nemen die waarborgen dat de gedetineerde daadwerkelijk de kans krijgt om zijn reclassering voor te bereiden. Dit houdt in dat de federale Staat efficiënte en doeltreffende samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen en/of Gewesten dient af te sluiten
een centraal informatiepunt uitbouwen dat basisinformatie verstrekt en ook doeltreffend oriënteert en doorverwijst naar de bevoegde diensten. Dit informatiepunt kan de vorm aannnemen van een (gratis) infolijn van de federale overheid
artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) herformuleren zodat een bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij de vestiging of de invordering van de belasting die de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist, ook als geldig ingediend kan worden beschouwd en ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de bevoegde directeur der belastingen
artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanvullen zodat de verzendingsdatum van het bezwaarschrift geldt als datum van indiening
artikel 375 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanpassen zodat de directeur der belastingen ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft om een beslissing op een bezwaarschrift in te trekken
Uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92), met een koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke aanslag, de wijze vastlegt waarop het gedeelte van de belasting vastgesteld wordt dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van elk der belastingplichtigen.
De nodige maatregelen treffen om de tegenstrijdigheid op te heffen die voortvloeit uit de gezamenlijke toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 31 van het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR).
Richtlijnen uitvaardigen die een uniforme toepassing garanderen van artikel 31 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, conform de habilitatie van de minister van Justitie, zodat tegenstrijdige beslissingen onmogelijk gemaakt worden bij de al of niet erkenning van een akte van de burgerlijke stand en de formele motivering verzekerd wordt van de beslissingen tot weigering van een vermelding op de kant van een akte van de burgerlijke stand, van overschrijving in een bevolkingsregister of van de inschrijving, op basis van die akte, in bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister.
adequate begeleidende maatregelen voorzien voor alle administratieve procedures die steunen op de nieuwe communicatietechnologieën, ter behoud van een gelijke behandeling van alle gebruikers.
De discriminatie tussen werklozen wegwerken die erin bestaat dat een werkloze wiens loontrekkende partner slechts een beperkt inkomen heeft, ambtshalve beschouwd wordt als samenwonend met gezinslast, terwijl de werkloze wiens partner zelfstandige is, beschouwd wordt als samenwonend zonder gezinslast, ongeacht de (eventueel beperkte) omvang van het inkomen van de zelfstandige partner. Vanaf het tweede jaar werkloosheid leidt dit onderscheid tot een aanzienlijk verschil in het bedrag van de uitgekeerde werkloosheidstoelage.
inzake huwelijkscontracten de bestaande discriminatie opheffen door het wettelijk mogelijk te maken dat elke Belgische onderdaan zonder onderscheid van geslacht en ongeacht het geslacht van zijn of haar toekomstige huwelijkspartner een huwelijkscontract kan laten verlijden door een Belgische diplomatieke post met notariële bevoegdheid.
de sanctie van onontvankelijkheid opheffen voor een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen die niet per aangetekende zending werd ingediend. Het gaat om de aanvraag ingediend op basis van het artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.
Een performant communicatie- en informatiebeleid voor de federale administratie uitwerken door de algemene principes vast te leggen waarop de externe communicatie van de verschillende federale administratieve overheden moet gebaseerd zijn.
Een onafhankelijk en doeltreffend toezicht op de gevangenissen en de andere federale plaatsen van vrijheidsberoving waarborgen.
De bepalingen van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (Basiswet) waarvoor geen uitvoeringsmaatregelen nodig zijn onmiddellijk in werking laten treden en op korte termijn de koninklijke besluiten nemen die de andere luiken van de Basiswet uitvoeren.
De nodige aanpassingen doorvoeren in het Kieswetboek zodat ook in het geval van vervroegde verkiezingen voor het federaal Parlement de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven probleemloos kan verlopen.
Onmiddellijk een juridische basis invoeren voor de afgifte van de attesten geen huwelijksbeletsel aan de Belgen die in het buitenland wensen te huwen.
De kinderbijslagwetgeving terug in overeenstemming brengen met artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde en zo een einde stellen aan de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie tussen sociaal verzekerden die erin bestaat dat de kinderbijslaginstellingen voor werknemers gedurende een jaar de kinderbijslag kunnen terugvorderen die onterecht is betaald door een aan hen toe te schrijven vergissing terwijl het Handvest dergelijke terugvordering in dezelfde omstandigheden onmogelijk maakt voor de andere instellingen van sociale zekerheid.
De reglementering betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap aanpassen in die zin dat de verhoging van de tegemoetkomingen die het gevolg is van een ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van herziening.
De richtlijn 2005/36/EG volledig omzetten in Belgisch recht en met name voor de beoefenaars van de sectorale gezondheidszorgberoepen (arts met een basisopleiding, medisch specialist, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, gespecialiseerd beoefenaar der tandheelkunde, verloskundige, apotheker) het onmogelijk maken om de aanvraag tot erkenning van de beroepskwalificatie zonder meer af te wijzen door de compenserende maatregelen te voorzien, voorgeschreven door artikel 14 van de richtlijn.
Bij de volledige federale overheid een gestructureerd en geharmoniseerd klachtenbehandelingsproces invoeren door bij alle federale overheidsdiensten een interne klachtendienst op te richten volgens eenzelfde standaardmodel.
Voor een wettelijke omkadering zorgen voor de delegatie van bevoegdheden die de Dienst Vreemdelingenzaken toestaat aan bepaalde diplomatieke en consulaire posten om studentenvisa te weigeren.
De wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd door de wet van 8 juli 2011, aanpassen voor wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft, door het invoegen van overgangsmaatregelen voor alle aanvragen die voor 22 september 2011 werden ingediend en waarin op deze datum nog geen eindbeslissing was genomen.
De reglementering betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aanpassen in die zin dat het recht op uitkeringen ingaat op de dag aangeduid op de aanvraag, wanneer alle nodige documenten behoorlijk en volledig ingevuld aan het werkloosheidsbureau zijn verstuurd binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag. Worden de documenten behoorlijk en volledig ingevuld verstuurd na die termijn, dan gaat het recht op uitkeringen slechts in de dag van het versturen ervan.
Een langere geldigheidsduur bepalen voor de elektronische identiteitskaart van bejaarden.
Bij het invoeren van een nieuwe maatregel van interne organisatie moet de overheidsdienst naast het efficiënter maken van de interne werkprocessen ook steeds het verbeteren van de dienstverlening voor ogen houden. Het invoeren van een nieuw informaticasysteem mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burgers. Blijkt dat wel het geval, dan moet de overheidsdienst snel en adequaat optreden.
Wijziging van de artikelen 1411quater, § 1, en 1452 van het Gerechtelijk Wetboek zodat de bedragen die op een zichtrekening worden gecrediteerd op de datum waarop een derdenbeslag of overdracht ingaat, genieten van de bescherming van de op een zichtrekening gestorte inkomsten, als door de wetgever gewenst.
De richtlijn 2010/18/EU van 8 maart 2010 volledig omzetten in Belgisch recht en met name het recht op ouderschapsverlof toekennen aan de contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades en van de SHAPE.
Impactstudie en bepaling van het hogere belang van het kind. 
Het procesmatig beheer van de bestelling, be­groting, controle en betaling van staten van kosten en ereloon van de dienstverleners in strafzaken efficiënter maken en voldoende budgettaire middelen vrijmaken zodat deze tijdig kunnen worden betaald.
Algemene en reglementaire maatregelen nemen om de fundamentele rechten en noden van de gedetineerden en de openbare veiligheid te verzekeren tijdens een staking in de penitentiaire sector. 
Het achterhaalde artikel 22, § 1, 5°, WBN opheffen en gepaste overgangsbepalingen voorzien om de niet opgeloste situaties te regelen.
Belgen die hun hele carrière lang over de grens werkten, lopen het risico om enkele jaren geen pensioen of uitkeringen te krijgen. Het buurland betaalt hun pensioen. Maar in Nederland bijvoorbeeld is de pensioenleeftijd nu 67 jaar, hoger dan in België (65 jaar). Voor Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten, is er dus een hiaat van enkele jaren. Zo hebben ze geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen in België van zodra ze 65 zijn (pensioenleeftijd), maar krijgen ook nog geen pensioen uit Nederland.
De federale Ombudsman beveelt aan om Commissies van Toezicht te installeren bij de  nieuwe forensische psychiatrische centra van Antwerpen en Gent. Dergelijke Commissies van Toezicht bestaan ook in andere instellingen voor geïnterneerden en in de gevangenissen.
Ondernemingen zijn verplicht om hun activiteiten te registreren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen via zogenaamde “Nacebel-codes”. De federale Ombudsman beveelt aan om de relevantie en de effectiviteit van de sanctie bij een verkeerde Nacebel-code te evalueren. 
De federale Ombudsman vraagt aan de regering om een studie uit te voeren naar maatregelen die de doeltreffendheid kunnen verhogen van uitwijzingsprocedures vanuit terugkeerhuizen, vooraleer er nieuwe gesloten units gebouwd worden bij het centrum 127bis.
De federale Ombudsman beveelt aan om de reglementering over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap aan te passen opdat de verhoging van de tegemoetkomingen die het gevolg is van een ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geplande herzieningsdatum.
De federale Ombudsman beveelt aan om de denitie van wettelijke samenwoning zoals ingevoerd door de wet van 11 mei 2007 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden te herbekijken in het licht van de definitie van wettelijke samenwoning zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.
De federale Ombudsman beveelt aan om het startpunt te verduidelijken van de termijn van drie maanden die in artikel 71 van het Consulair Wetboek bepaald is en waarbinnen de procureur des Konings zich kan verzetten tegen de afgifte van een attest van geen huwelijksbeletsel.
De federale Ombudsman beveelt aan om een uniforme visie en een duidelijk kader te ontwikkelen voor de rechten en plichten verbonden aan de wettelijke samenwoning met niet enkel oog voor de gevolgen op familiaal- en vermogensrechtelijk vlak, maar die ook toepasbaar zijn in alle rechtsdomeinen; op basis van die uniforme visie in elke wet of reglementering waarin verwezen wordt naar het huwelijk na te gaan of een gelijkstelling van de wettelijke samenwoning al dan niet aangewezen is; alleszins in alle wetgeving of reglementering een gelijke definitie te hanteren van het begrip wettelijke samenwoning; duidelijke en volledige informatie centraal beschikbaar te stellen voor de burger, zodat die bij zijn keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm inderdaad kan inschatten wat de gevolgen daarvan zijn.
De federale Ombudsman beveelt aan om de reglementering betreffende het sociaal tarief te verduidelijken door er uitdrukkelijk in op te nemen dat iedere eindafnemer die behoort tot een rechtgevende categorie het sociaal tarief geniet vanaf de ingangsdatum van de beslissing die hem de hoedanigheid geeft van een “residentieel beschermde klant met een laag inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevindt”; en om de als bijlage bij de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 gevoegde modellen van de door de DGPH uit te reiken attesten zo aan te passen dat naast de datum van de beslissing ook de datum van inwerkingtreding van die beslissing wordt vermeld, zodat ook wanneer de automatische gegevensuitwisseling zou mislukken, het sociaal tarief correct kan worden toegepast.
In zijn onderzoeksverslag "Naaktfouilleringen" richt de federale Ombudsman 4 aanbevelingen aan het Parlement om een beter evenwicht te verzekeren tussen de veiligheid in de gevangenissen en de waardigheid van gedetineerden.
De federale Ombudsman beveelt aan om het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 aan te passen om alle burgers toegang te verlenen tot de procedure van ambtshalve ontheffing bepaald in artikel 376 van dat wetboek nadat het Grondwettelijk Hof een fiscale bepaling ongrondwettelijk verklaart.
In zijn onderzoeksverslag "Het voorstel van vereenvoudigde aangifte : is de Fod Financiën voldoende duidelijk en transparant ten aanzien van de burger?" richt de federale Ombudsman een aanbeveling aan het federaal Parlement om de fiscale regels voor de toewijzing van de kinderen ten laste te vereenvoudigen.
We bevelen aan het Parlement om een recht op toegang tot het internet op te nemen in de Grondwet.