Doorbraak in de aanpak van integriteitsproblemen binnen de federale overheid


Alfons Boon Voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole, de ombudsmannen Guido Herman en Catherine De Bruecker, Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput, Minister van Budget Sophie Wilmès en Peter De Roeck van het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie 


Federale ambtenaren kunnen vanaf nu veronderstelde integriteitsschendingen (een onregelmatigheid bij een publieke aanbesteding, verduistering van gelden, fraude, favoritisme of corruptie) melden aan iemand binnen hun federale overheidsdienst: een vertrouwenspersoon integriteit (VPI).

Vertrouwenspersonen integriteit

Die VPI heeft een sleutelrol in de begeleiding van collega’s en het signaleren van problemen aan het Centrum Integriteit bij de federale Ombudsman.

Het Centrum Integriteit, anderhalf jaar geleden opgericht bij de federale Ombudsman, behandelt meldingen over veronderstelde integriteitsschendingen en biedt bescherming aan onder meer de melder. De federale Ombudsman zal er ook over waken dat de vertrouwenspersonen van de federale overheidsdiensten de nodige middelen krijgen om hun taak te vervullen.

Interne auditdienst

De ministers hebben ook de nabije start van een gemeenschappelijke interne auditdienst (GIAD) binnen de federale overheid bevestigd.

Een procedure om veronderstelde integriteitsschendingen te melden en een gemeenschappelijke interne auditdienst zijn twee belangrijke pijlers voor een goed bestuur binnen de federale overheid, die kunnen bijdragen tot het versterken van het vertrouwen van de burger in de overheid.


gepost op: 09/12/2015