de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2007 voor

Als onafhankelijke en onpartijdige instelling onderzoekt de federale ombudsman gratis klachten van burgers over het optreden van de federale administraties. Als de klacht gegrond is, probeert hij zo snel mogelijk een oplossing te bieden en doet hij aanbevelingen om de werking van de federale administratie te verbeteren.

In 2007 deden 5 257 burgers een beroep op de federale Ombudsman en legden hem 4 116 klachten en 1 141 informatievragen voor. In 75% van de gevallen leidde zijn tussenkomst tot een positief resultaat voor de burger.

Ook dit jaar genereren de sectoren die een directe impact hebben op het dagelijks leven van de burger het meest klachten: belastingen, sociale zekerheid en vreemdelingenzaken.

Uit de analyse van de in 2007 behandelde klachten blijkt dat de administratie ernstige inspanningen levert om zich aan te passen aan de evoluties binnen de samenleving, maar ook dat tekortkomingen in de dienstverlening een bron van ongenoegen blijven voor de burger.

Het naleven van de redelijke termijn blijft het grootste probleem. Informatieverstrekking is ook niet het sterkste punt van de federale administratie en in 6% van de gegrond verklaarde klachten heeft zij de reglementering niet nageleefd.

De goede samenwerking met andere ombudsdiensten zorgde ook voor oplossingen in dossiers waar andere overheden bij betrokken zijn (gemeentelijke of gewestelijke), ondanks de moeilijkheden die dit meebrengt.

De federale Ombudsman legt dit jaar 4 algemene aanbevelingen voor aan het Parlement.

gepost op: 14/03/2008